Struktura

Centrum pro epilepsie Brno (s programem diagnostiky a léčby komplikovaných, zejména farmakorezistentních epilepsií) bylo založeno v roce 1993 původně jako součást 1. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny. Jeho aktivita navázala na více než půl století trvající specializaci pracoviště v oboru epileptologie a klinické neurofyziologie. V neposlední řadě byl jeho vznik podnícen intenzivní spoluprací s francouzskými epileptologickými pracovišti (experimentální laboratoří v Gif-sur-Yvette a epileptochirurgickými centry St. Anne v Paříži a Pontchaillou v Rennes).

Centrum zajišťuje komplexní péči o epileptické pacienty dospělého i dětského věku a superkonsiliární péči o problematické (farmakorezistentní) případy a současně superkonsiliární diferenciálně diagnostickou a posudkovou činnost. K tomuto účelu centrum disponuje specializovanými epileptologickými ambulancemi, epileptologickým oddělením ve FN u sv. Anny s 11 lůžky pro diagnostiku a terapii subkompenzovaných a dekompenzovaných epileptických pacientů a video-EEG laboratoří tamtéž (2+1 monitorovací lůžka s kontinuálním 24-hodinovým monitorováním). Další video-EEG monitorovací jednotka s jedním dětským lůžkem funguje v rámci Kliniky dětské neurologie ve LF MU a FN Brno. Dle potřeby využívá Centrum pro epilepsie lůžkového zázemí 1. neurologické kliniky včetně JIP a Kliniky dětské neurologie.

Kvalitativním zlomem v činnosti Centra bylo vybavení 1. neurologické kliniky sofistikovanou přístrojovou technikou v roce 1994, jejímž základem byla původně EEG síť BrainQuick (Micromed) a od roku 2004 je to True Scan EEG systém (Alien) zahrnující dvě nezávislé snímací stanice s centrálním pultem k plně digitálnímu video- EEG monitorování (64 a 128 kanálů), dvě snímací stanice pro rutinní EEG záznamy, dvě základní stanice vyhodnocovací umístěné v EEG popisovně (vyhodnocovací program je současně nainstalován na několika počítačích kliniky), 21kanálové přenosné video-EEG a 12kanálový EEG-EMG Holter systém. Klinika dětské neurologie využívá rovněž kvalitní vybavení 1 snímací a odečítací jednotky BrainQuick a 2 snímacích jednotek Galileo s možností vyhodnocení záznamů na 7 počítačích kliniky, které slouží současně jako odečítací stanice.

Video-EEG monitorovací jednotka tam zahájila provoz v roce 2005 a v dětské části centra je k dispozici rovněž přenosný video- EEG monitorovací systém, který slouží k vyšetření dětských pacientů s epileptickými záchvaty nebo statem přímo na jednotkách intenzívní péče a dále k diagnostice a diferenciální diagnostice novorozeneckých křečí. K disposici jsou skalpové, semi-invazívní i intrakraniální explorace mozkové aktivity pomocí intracerebrálních a subdurálních elektrod.

Významná je snadná dostupnost vysokorozlišovacího MR vyšetření (včetně funkční MRI a MR spektroskopie), interiktálního i iktálního SPECT vyšetření mozku (včetně možnosti získání SISCOM) – ve spolupráci s Klinikou nukleární medicíny FN Brno, interiktálního (výjimečně i iktálního) PET vyšetření (s fúzí PET obrazu a MRI) – ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem, komplexního neuropsychologického vyšetření (včetně invazivní neuropsychologické diagnostiky – Wada test), biochemického vyšetření séra i likvoru a funkčního vyšetření, včetně specializovaného vyšetření kardiovaskulárního systému. K disposici je monitorování sérových hladin většiny užívaných antiepileptik.

Po zahraničním vyškolení lékařského týmu v epileptochirurgické problematice byl v roce 1995 zahájen program chirurgické léčby epilepsie (v součinnosti s Neurochirurgickou klinikou LF MU ve FN u sv. Anny, Klinikou dětské neurologie LF MU a FN Brno a Klinikou zobrazovacích metod LF MU FN u sv. Anny). Byla ustanovena interdisciplinární indikační komise Centra pro chirurgické výkony s pravidelnými týdenními zasedáními. Současné personální a technické vybavení centra umožňuje provádět kompletní spektrum epileptochirurgických terapeutických zákroků (anteromediální temporální resekce, selektivní amygdalohipokampektomie, rozšířené lezionektomie, fokální kortikální resekce, stereotaktická parciální kalozotomie a stimulace nervus vagus) u dospělých i dětských pacientů. Ve spolupráci neurologických pracovišť a Neurochirurgické kliniky LF MU u sv. Anny je v indikovaných případech realizováno invazivní (intrakraniální) video-EEG vyšetření a peroperační elektrokortikografie s peroperačním mapováním elokventního kortexu.

Ve své činnosti Centrum spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti v ČR. Jeho sociální aktivity jsou koordinovány s aktivitou pacientské Společnosti „E“. Pracovníci centra pravidelně zastávají funkce ve výborech odborných společností - České ligy proti epilepsii (www.clpe.cz) a České společnosti klinické neurofyziologie, jsou členy pracovní skupiny EpiStop, komise pro udělování funkční odbornosti v elektroencefalografii, Scientist Panel on Epilepsy Evropské federace neurologických společností (zástupce za ČR) a Subcommission for Epilepsy Surgery (International League against Epilepsy). Průběžně probíhá zvyšování erudice jednotlivých členů centra stážemi na předních zahraničních epileptologických pracovištích.

Mimo činnosti léčebně preventivní zajišťuje odborný tým Centra pre- a postgraduální výchovu v oboru epileptologie a EEG (organizace epileptologických seminářů se zahraničními přednášejícími, celostátních epileptologických a neurofyziologických sjezdů, pravidelně organizace epileptologických vzdělávacích kursů a mezinárodních epileptologických a epileptochirurgických kursů pod záštitou Mezinárodní ligy proti epilepii a EUREPA, aktivní účast na zahraničních vzdělávacích akcích ILAE, EUREPA, EFNS a WFN). Ve spolupráci s EFNS zajišťuje specializované epileptologické stáže pro zahraniční neurology (z Ruska, Nikaragui, Rumunska, ...). Pro všechny tyto aktivity vzniklo v roce 2003 v rámci Centra pro epilepsie Brno specializované Edukační epileptologické centrum. Garanti vzdělávacího programu ČLPE: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D..

Pracovníci Centra pro epilepsie se významně podílí na výzkumné činnosti, bohatá je jejich činnost přednášková a publikační (http://www.med.muni.cz/1neurol/pubpra.htm). Svým technickým vybavením, personálním obsazením a náplní práce plní Centrum pro epilepsie kritéria České neurologické společnosti, České ligy proti epilepsii i americké The National Association of Epilepsy Centers pro zařazení jako centrum IV. (tedy nejvyššího) stupně. Centrum je jediné svého druhu na Moravě, avšak přijímá pacienty z celé ČR. Významná část pacientů přichází ze Slovenské republiky. Počtem epileptochirurgických výkonů je největší v ČR.

Epichir. zákroky