Pro pacienty

1. Řidičský průkaz

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti křízení motorových vozidel
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Diagnóza epilepsie může mít vliv na zdravotní způsobilost řídit motorová vozidla. Posuzujícím lékařem je pro tyto účely:

a) registrující praktický lékař nebo
b) lékař zařízení závodní preventivní péče nebo
c) kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče.

K zdravotní způsobilosti lidí s epilepsií se musí vždy vyjádřit neurolog na základě anamnestických údajů, klinického obrazu (stav epilepsie, postup nemoci, dosavadní léčba a její výsledky), výsledku EEG vyšetření a posouzení vlivu antiepileptik na kognici. K vyjádření si může vyžádat další nezbytná pomocná vyšetření (zobrazovací, psychologické, psychiatrické, video-EEG monitorování aj.). Ve sporných případech si může vyžádat i stanovisko epileptologa.

Osobu je možné uznat zdravotně způsobilou nebo způsobilou spodmínkou křízení motorových vozidel pokud délka bezzáchvatového období je delší než 1 rok a odborné neurologické vyšetření neshledá důvod kzdravotní nezpůsobilosti. Na základě zhodnocení stavu neurolog může napsat vyjádření pro posuzujícího lékaře, které povede knavrácení řidičského oprávnění (skupiny A, B a B+E a AM a podskupiny A1 a B1). To se však týká situací, kdy neřídíte automobil vpracovně-právním vztahu. Pokud jste pracoval/a jako řidič/ka zpovolání, jsou podmínky (délka bezzáchvatového období) mnohem tvrdší. Nutno pamatovat též na to, že délku bezzáchvatového období stvrzujete čestným prohlášením, tím tedy přijímáte za své konání a informace ohledně svého zdravotního stavu plnou zodpovědnost.

2. Zbrojní průkaz

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

Určitá omezení nastávají i v případě zbrojních průkazů, které se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (viz tabulka).

Skupiny - dle účelu užívání

Nemoci vylučující

Nemoci omezující

 

A. Sběratelské účely

B. Sportovní účely

 

epilepsie, epileptické syndromy nekompenzované nebo částečně kompenzované, tzn. že délka bezzáchvatového období je kratší než 1 rok

stav po prvním epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu minimálně 1 roku od tohoto záchvatu

C. Lovecké účely

D. Výkon zaměstnání nebo povolání

E. Ochrana zdraví, života nebo majetku

epilepsie, epileptické syndromy

 

epilepsie, epileptické syndromy nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 10 letech od vysazení léčby

F. provádění pyrotechnického průzkumu

 

???

Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie (obvodní, městské ředitelství policie, inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, podle místa pobytu fyzické osoby) na základě Vaší žádosti. Podmínkou je, abyste byl/a trvale hlášen/a k pobytu na území České republiky, dosáhl/a předepsaného věku, byl/a způsobilý/á k právním úkonům, zdravotně a odborně způsobilý/á, bezúhonný/á a spolehlivý/á. Vaši zdravotní způsobilost v tomto případě zjišťuje a posudek vydává posuzující lékař (praktický lékař, u kterého jste registrován/a k léčebné péči) na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření (pokud Váš zdravotní stav odůvodňuje vyžádání odborného posouzení či jste v péči jiného lékaře nebo psychologa). Vyjádření k zdravotní způsobilosti z hlediska epilepsie přísluší ošetřujícímu neurologovi.

Doporučené informační zdroje:
Policie České republiky
Ministerstvo vnitra ČR (zbrojní průkaz pro fyzickou osobu)
EpiStop (Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií)